služby

Služby

Vzhľadom na vysokú odbornosť nášho pracovného týmu ponúkame zákazníkom konzultácie i poradenskú činnosť v oblasti legislatívy, riešenie logistiky a ekonomiky celého systému. Ďalej ponúkame:

  1. recykláciu organických rozpúšťadiel využívaných pri konečnej operácii – čistení striekacích robotov, systému aqua a celého systému bezfarebných lakov činnosťou R2
  2. výrobu a domiešavanie rozpúšťadiel používaných ako čistiace médium v lakovniach automobilového priemyslu,
  3. prepravu nebezpečných látok cestnou dopravou podľa dohody ADR,
  4. komplexnú servisnú a poradenskú činnosť v oblasti výroby a recyklácie rozpúšťadiel.

Všetky ponúkané služby sú vykonávané na profesionálnej úrovni s príslušnými oprávneniami a licenciami.

Dokumenty na stiahnutie

Súhlas na prepravu NO od pôvodcov zo SR (v pôsobnosti kraja)

ZPH 634/2010 KOS

Zmena rozhodnutia (2010) č.j. ZPH 634/2010 KOS

ZPH 2010/1468/3 MAM

Zmena rozhodnutia (2012) č.j. ZPH 634/2010 KOS

ZPH 725/2012 KOS

Zmena rozhodnutia (2015) č.j. ZPH 634/2010 KOS

OU-TT-OSZP1/2015/026120/FO

Zmena rozhodnutia (2018) č.j. ZPH 634/2010 KOS

OU-TT-OSZP1-2018/020436/Fo

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie NO RJ BONEKO

OU-SI-OSZP/2015/646/5

Zmena rozhodnutia (2018) č.j. OU-SI-OSZP/2015/646/5

OU-SI-OSZP-2018/000617-004

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, na prepravu NO v okrese Skalica

OU-SI-OSZP2015/612/4

Zmena rozhodnutia (2018) č.j. OU-SI-OSZP2015/612/4

OU-SI-OSZP-2018/000615-004

Súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu odpadov

OU-SI-OSZP-2016/00445/4

Certifikát ISO 9001:2016

Certifikát ISO 14001:2016