o nás

BONEKO, a.s.

1992

Spoločnosť BONEKO, a.s. so sídlom v Holíči bola založená v roku 1992 a od svojho vzniku ponúka komplexnú servisnú a poradenskú činnosť v rámci celého Slovenska, prevažne zameranú na nakladanie, zhromažďovanie, miešanie, recykláciu a výrobu organických rozpúšťadiel. Všetky ponúkané služby sú vykonávané na profesionálnej úrovni v súlade s vydanými oprávneniami a licenciami. Vzhľadom na vysokú odbornosť nášho pracovného týmu ponúkame zákazníkom i poradenskú činnosť v oblasti legislatívy, riešenie logistiky a ekonomiku celého systému.

Spoločnosť má zavedený integrovaný manažérsky systém ISO 9001:2016 a ISO 14001:2016.

Garantujeme

Dodržiavanie všetkých požiadaviek legislatívy SR

Európsky štandard v oblasti spracovávania a zhodnocovania odpadov

Zodpovedný prístup k životnému prostrediu v súlade s Programom odpadového hospodárstva SR

Politika kvality

Trvalé uspokojovanie požiadaviek externých a interných zákazníkov

Realizácia prác „na prvýkrát správne“

Aktívne zapojenie všetkých pracovníkov do zlepšovania kvality

Vytváranie podmienok zo strany manažmentu organizácie na bezchybný výkon všetkých pracovníkov

Uplatňovanie najnovších trendov pri dosahovaní vysokej úrovne kvality procesov a produktov

Efektívna komunikácia a tímová práca pri uplatnení procesného prístupu systému manažérstva kvality v organizácii

Všestranné vzdelávanie pracovníkov s cieľom zachytiť súčasný svetový trend

Motivácia pracovníkov zo strany manažmentu a diferencované odmeňovanie za dosiahnuté výsledky pri plnení pracovných úloh

Rozvoj infraštruktúry a využitie informačných technológií s cieľom dosahovať zákazníkom požadovanú kvalitu za čo najkratší čas

Rast kultúry v organizácii, ekonomická prosperita a z nej vyplývajúci sociálny prístup manažmentu k zamestnancom

Environmentálna politika

Dodržiavať všetky zákony a vyhlášky súvisiace s nakladaním s nebezpečnými odpadmi platnými na území SR

Vytvoriť pre pracovníkov organizácie také podmienky, aby sa zabránilo negatívnemu vplyvu na ľudský organizmus pri výkone práce

Vypracovať a v praxi uplatňovať preventívne opatrenia na bezpečnú a hospodárnu manipuláciu s odpadmi

Každoročne spracovať krátkodobé environmentálne ciele v súlade s environmentálnou politikou a dlhodobými cieľmi

Poskytovať potrebnú kvalifikáciu pracovníkov v oblasti životného prostredia cestou vzdelávacích environmentálnych aktivít

Aktívne vplývať na dodávateľov a zmluvných partnerov pri zabezpečovaní ochrany životného prostredia